جهان اسلام و تهدیدهای پیش رو

تهدیدات متوجه جهان اسلام درحال‌حاضر را می‌توان چنین برشمرد:

1ــ طرح خاورمیانه‌ای امریكا: این طرح، از عراق شروع شده و علیرغم زمین‌گیركردن امریكا در باتلاق، ادامه آن در دیگر نقاط مانندسوریه، لبنان و ایران، منتفی نیست؛ ضمن‌آنكه نفس حضور گسترده و نظامی امریكا در منطقه كه علاوه بر نفت و سایر عناصراقتصادی، تثبیت موقعیت امنیتی اسرائیل و ممانعت از گسترش اسلام سیاسی را نیز مدنظر دارد، به‌خودی‌خود یك تهدید عمده واساسی به‌شمار می‌رود.

2ــ تلاش رسانه‌ای غرب برای ارائه چهره‌ای موهن از اسلام و مسلمانان ــ كه به‌ویژه پس از واقعه یازدهم سپتامبر و متهم‌شدن گروههای اسلامی به دست‌داشتن در آن، ابعاد بسیار وسیع‌تری یافته است ــ ممكن است خطراتی را متوجه مسلمانان سازد كه به‌راحتی قابل جبران نباشند.

....