خیلی از افراد به خاطر متوجه نشدن مفهوم واقعی وحدت برموافقین وحدت ایراد می‌گیرند و انتقاد می‌کنند. در حالی که اگر متوجه معنای واقعی و فوائد وحدت بشود قطعا از طرفداران وحدت می‌شوند. در این مقاله مفهوم واقعی وحدت را ازمنظر استاد شهید مطهری بیان می‌کنیم.

«مخالفین اتحاد مسلمبن، برای اینکه از وحدت اسلامی، مفهومی غیر منطقی وغیر علمی بسازند، آن را به نام وحدت مذهبی توجیه می‌کنند. مسلمانان به نص صریح قرآن برادر یکدیگرند. وحقوق وتکالیف خاصی، آن‌ها را به یکدیگر مربوط می‌کند با این وضع چرا مسلمین از این همه امکانات وسیع که از برکت اسلام نصیبشان گشته استفاده نکنند؟  هیچ ضرورتی ایجاب نمی‌کند که مسلمین به خاطر اتحاد اسلامی صلح و مصالحه و گذشتی در مورد اصول یا فروع مذهبی خود بنمایند. وبحث و استدلال نکنند و کتاب ننویسند. این منظور واقعی وحدت  نیست.

بلکه تنها چیزی که وحدت اسلامی ازاین نظر ایجاب می‌کند این است که مسلمین برای اینکه احساسات کینه توزی در میانشان پیدا نشود یا شعله ور نگردد متانت را حفظ کنند یکدیگر را سب و شتم ننمایند به یکدیگر تهمت نزنند و دروغ نبندند منطق یکدیگر را مسخره نکنند و بالاخره عواطف یکدیگر را مجروح نسازند و از حدود منطق و استدلال خارج نشوند.

بدیهی  است که منظور علمای روشنفکر اسلامی از وحدت اسلامی حصر مذاهب به یک مذهب یا اخذ مشترکات مذاهب و طرد مفترقات آن‌ها نیست که نه معقول و منطقی است و نه مطلوب و عملی، بلکه منظور این دانشمندان متشکل شدن مسلمین است در یک صف در برابر دشمنان مشترکشان و این کار اضافه بر اینکه با موازین کتاب و سنت سازگا ر است معقول و مطلوب هم خواهد بود.»[1].

پی‌نوشت:
[1].مجید باقری، یک صدو ده سوال از استاد مطهری، انتشارات خادم الرضا ، ایران قم، سال 89، چاپ 98، ص158، سوال 81