خاطراتی درباره امام موسی صدر

من دین تو را نپرسیدم!......