عنایت ویژه وخاص دین اسلام به زن  (فقط خانمها بخوانند)

زمانی زن عظمت خود رامی یابد که بداندباغبان خداست ونهالی چون زن راآفرید واوراشش سال  زودترازمردپذیرفت وبرایش حسابی دیگرباز کردچون که .......