مناظره امام صادق (ع) با دوگانه پرست

دو گانه پرستى به حضور امام صادق ع آمد، و از عقیده خود دفاع مى كرد، عقیده اش این بود.......