بازی دراز،  مکانی پر رمز و راز
ی است. که امروز علاوه بر در آغوش گرفتن سه لاله سرخ گمنام ،  قدمگاه فرماندهان عارف و غیور و دلیری است  که شهید بهشتیدر وصف  آنها گفته است « عرفان واقعی خانقاهش  بازی دراز است» عرفای همچون : شهید حسین ادبیان، حجت الاسلام محمود غفاری، احمد کشوری،  اصغر وصالی، علی اکبر شیرودی، غلامعلی پیچک ، محسن وزوایی، محسن حاج بابا،  محسن چریک، علی رضا موحد دانش، ومحمد بروجردی در آنجا بودند.